สาขาวิชาภาษาไทย


นางสาว อัญชลี อภัยปรปักษ์ – หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอิ่น

งบรายจ่ายอื่น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s