สาขาวิชาสังคมศาสตร์

นพมนต์อาจารย์นพมนต์  กระแจะจันทร์ – หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

โครงการ อ.ประภาพร:

 

โครงการอ.นพมนต์

 

โครงการอ.พวงเพชร

 

แผนงบประมาณ ปี 2553-2557

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s