สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ-หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553

งบรายจ่ายอื่น

โครงการฝึกภาคปฏิบัติการจัดการค่ายพักแรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งบอุดหนุน

โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ

งบรายจ่ายอื่น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s