สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เพ็ญวารี

อาจารย์เพ็ญวารี  วิจิตรเวชไพศาล – หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ

เครื่องพิมพ์สีอิงค์เจ็ท

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

ทีวี LCD 32 นิ้วล็อกเกอร์เก็บของ

งบอุดหนุน

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สอน

โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

งบรายจ่ายอื่น

โครงการดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น

Self Access โครงการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552

งบลงทุน

ครุภัณฑ์

บันทึกข้อความ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s