สาขาวิชาภาษาจีน

โครงการพี่สอนน้อง 

 

 

สุชาดาอาจารย์สุชาดา  ภู่สิทธิกุล – หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553

งบรายจ่ายอื่น

ค่ายอบรมภาษาจีน

ฝึกอบรมการแปล

ศึกษาดูงานประเทศจีน

งบอุดหนุน

โครงการพี่สอนน้อง 

ภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป

ครุภัณฑ์

โน๊ตบุ๊ค

เครื่องปรับอากาศ

ห้องแลป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s