งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553

 รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ แบบ ง.3

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ แบบ ง. 4

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ แบบ ง. 5

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552

 รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ แบบ ง.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ แบบ ง. 4 งบเงินอุดหนุน

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ แบบ ง. 5 งบรายจ่ายอื่น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s