การบริหารความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2551
การบริหารความเสียง

แผนบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2551

ฝ่ายกิจการทั่วไป การฝึกงานของนักศึกษา 

ฝ่ายบริหาร  การจัดสรรเงินงบประมาณและติดตามการใช้เงินงบประมาณ 

ฝ่ายวิชาการ การป้องกันการทุจริตในการสอบ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s